• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086 / 818-446

"МБАЛ- СИЛИСТРА" АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Петък, 16 Април 2021 |

"МБАЛ- СИЛИСТРА" АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Ръководството на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра “ – АД, на основание чл. 17, ал.3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.17, ал.2 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

ОБЯВЯВА   конкурс за следните длъжности:

І. СПЕЦИАЛИЗАНТ по следните специалности:

От длъжностите на лечебното заведение

 1. Клинична лаборатория                             - 1 бр.
 2. Педиатрия                                                        - 1 бр.
 3. Нефрология                                                     - 1 бр.
 4. Трансфузионна хематология                    - 1 бр.
 5. Акушерство и гинекология                        - 1 бр.
 6. Ортопедия и травматология                     - 1 бр.
 7. Анестезиология и интензивно лечение   - 1 бр.
 8. Хирургия                                                              - 1 бр.

           Място финансирано от държавата

 1. Неонатология              - 1 бр.                      

Кандидатите трябва да бъдат лекари.

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
 2. Събеседване на тема: Основна характеристика на горепосочена медицинска специалност, съгласно Медицински стандарт.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Автобиография;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв;
 • Свидетелство за съдимост;

С класираните на І-во място да се сключи срочен трудов договор на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а именно по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

Документите ще се приемат в отдел „Човешки ресурси“ в срок от 30 дни след датата на публикуване на обявата.