• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086/ 818 456

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обявява свободна щатна бройка за длъжността – "Човешки ресурси"

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 21 Април 2022 |

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обявява свободна щатна бройка за длъжността – "Човешки ресурси"

О Б Я В А

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обявява 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността – „Човешки ресурси“.

Описание на длъжността:

 • Създава и следи за изрядността на трудовите досиета на работниците и служителите в лечебното заведение;
 • Изготвя трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение с работниците и служителите;
 • Отговаряте за дейността по поддържане и архивиране на трудови досиета на служителите;
 • Оформя документите за отпуски /молби и заповеди/;
 • Входира и обработва болнични листове;
 • Обработва, изчислява и цялостно администрира трудови възнаграждения;
 • Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране;
 • Контактува със служители на лечебното заведение, при нужда с данъчни, осигурителни, и др. институции;
 • Уведомява в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори;
 • Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания;
 • Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала;
 • Води дневник на издадените трудови книжки.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • Образование – висше;
 • Добри компютърни умения;
 • Отговорност, отлични комуникативни умения и добри организационни умения;
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за поемане на лична отговорност, лоялност;
 • Опит в работата с програмен продукт ТЕRES ще се счита за предимство.

Необходимите документи за кандидатстване:

Заявление, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в „МБАЛ-Силистра“АД, ул. Петър Мутафчиев №80, административна сграда, ет.2, отдел „Личен състав“.

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.