Звено за централно снабдяване със стерилни материали

През месец май 2013 година в „МБАЛ гр.Силистра“ АД започна дейността си новото ЗЦССМ, отговарящо на стандартите на Наредба 3 от 08.05.2013 г. за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции. Средствата за откриването му бяха осигурени от Министерството на здравеопазването, поради належащата нужда на Многопрофилната болница в гр.Силистра от ново и високоефективно оборудване , отговарящо на модерните изисквания за обработка на вече използвания инструментариум и части от медицински изделия,превързочни материали и операционно бельо.Наличието на новата стерилизационна е от изключително важно значение за предоставянето на качествени медицински услуги и напълно задоволява нуждите на отделенията със стерилни материали, за намаляване на риска от вътреболнични инфекции.Базата има и резервен капацитет, даващ възможност при нарастване на нуждите на болницата,както и за работа с външни ползватели.

Звеното за централно снабдяване в болницата разполага с два парни автоклава, миална за инструментариум с няколко вида приставки, миална за ендоскопски инструменти с валидируема високостепенна дезинфекция и ултразвукова вана за инструменти, с лумени и труднодостъпни повърхности. От сериозно значение е и наличието на нискотемпературен стерилизатор на плазма от водороден пероксид, иновативен за страната метод за стерилизация на  инструменти и материали с чувствителни на висока температура компоненти. Базата разполага и с инкубатор за биологични проби,с който ежеседмично се контролира ефективността на процеса на стерилизация.

В Централната стерилизационна база успешно функционира Система за качество и контрол, сертифицирана по ISO, осигуряваща гарантирантирана безопасност и стерилност на медицинските изделия .

Галерия


Контакти


Отговорник на ЗЦССМ

мф.Ивелина Банчева

086 / 818 412