Стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 15 Юни 2020 |

Стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“

Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ с  бюджет осигурени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Сериозният недостиг на кадри в областта на здравеопазването и други направления са мотивите, поради които с предимство в проекта ще се включват студенти, обучаващи се в тази области.

За участие в проекта могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност.

Задължително условие на проекта е практическото обучение трябва да съответства на изучаваните от студента професионално направление или специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище. При успешно приключило практическо обучение студентът получава удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

„МБАЛ – Силистра” АД е регистрирана в сайта студентски практики 2 като обучаваща организация.

Кандидатите за обучение при нас трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес:

 https://praktiki.mon.bg/