• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086/ 818 456

Свободни места за лекари-специализанти държавна поръчка по следните специалности:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 29 Август 2022 |

Свободни места за лекари-специализанти държавна поръчка по следните специалности:

  

О Б Я В А

            Ръководството на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра “ – АД, на основание чл. 17, ал.3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и чл.17, ал.2 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси ОБЯВЯВА конкурс за длъжности:

І. СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Пневмология и фтизиатрия” –държавна поръчка1 бр.:

   Кандидатите трябва да бъдат лекари.

   Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1.  Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

       2.  Събеседване на тема: Основна характеристика медицинска специалност - „Пневмология и фтизиатрия”, съгласно Медицински стандарт по „Пневмология и фтизиатрия”.

II. СПЕЦИАЛИЗАНТ по „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”- държавна поръчка – 1 бр.

   Кандидатите трябва да бъдат лекари.

   Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1.  Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

       2.Събеседване на тема: Основна характеристика медицинска специалност - „Гастроентерология” , съгласно Медицински стандарт по „Гастроентерология”

III. СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Педиатрия”- държавна поръчка – 1 бр.

   Кандидатите трябва да бъдат лекари.

   Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Събеседване на тема: Основна характеристика медицинска специалност - „Педиатрия” , съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия”

IV. СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Трансфузионна хематология”- държавна поръчка – 1 бр.

   Кандидатите трябва да бъдат лекари.

   Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
 2.  Събеседване на тема: Основна характеристика медицинска специалност - „Трансфузионна хематология” , съгласно Медицински стандарт по „Трансфузионна хематология”

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Автобиография;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв ;
 • Свидетелство за съдимост;

С класираните на І-во място да се сключи срочен трудов договор на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването , а именно по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредбата.    

Документите ще се приемат в отдел „Човешки ресурси“ в срок от 30 дни след датата на публикуване на обявата.

 

С уважение,

Д-р Васил Славов          

Изп. директор на „МБАЛ-Силистра” АД