• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086/ 818 456

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра обявява свободна щатна бройка за длъжността – „ТРЗ“

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 07 Септември 2022 |

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра обявява свободна щатна бройка за длъжността – „ТРЗ“

                                                                                                               О Б Я В А

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обявява 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността – „ТРЗ“.

Описание на длъжността:

 • Да подготвя щатно разписание на длъжностите по категории персонал и поименното щатно разписание на работещите в болничното заведение;
 • Да приема месечните работни графици от отделенията не по-късно от 25 число на предходния месец;
 • Да проверява графиците, разработени при сумирано работно време и да следи месечната норма да не се надвишава с 15 часа, като на всеки три месеца часовете в повече се компенсират и зануляват;
 • Да изготвя периодични справки и статистически отчети за нуждите на МЗ, РЦЗ, Регионално статистическо бюро и др.
 • Изпълнява решенията на административното ръководство за промени в длъжностното разписание на “МБАЛ- Силистра”- АД;
 • Контролира и подписва трудовите договори, допълнителните споразумения към тях и други – в частта за определяне заплащането на труда и организацията на работното време в съответствие с нормативните документи и КТД;
 • Следи, проучва и внедрява всички новоизлезли нормативни документи, касаещи ТРЗ, обработва цялата информация по ФРЗ, щатни бройки, средносписъчен брой и средна брутна работна заплата

 

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • Образование – висше;
 • Добри компютърни умения;
 • Отговорност, отлични комуникативни умения и добри организационни умения;
 • Опит на подобна позиция - минимум 2 години;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за поемане на лична отговорност, лоялност.

Необходимите документи за кандидатстване:

Заявление, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в „МБАЛ-Силистра“АД, ул. Петър Мутафчиев №80, административна сграда, ет.2, отдел „Личен състав“.

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.