„МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра предлага места за лекари-специализанти

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Петък, 11 Август 2023 |

„МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра предлага места за лекари-специализанти

„МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра на основание чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването предлага места за лекари-специализанти по клинични специалности, със зачисляване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна по:

1. Лекар, специализант по акушерство и гинекология - 1 бр.

2. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 1 бр.

3. Лекар, специализант по гастроентерология - 1 бр.

4. Лекар, специализант по вътрешни болести - 1 бр.

5. Лекар, специализант по трансфузионна хематология - 1 бр.

6. Лекар, специализант по психиатрия - 1 бр.

7. Лекар, специализант по нефрология - 1 бр.

8. Лекар, специализант по инфекциозни болести - 1 бр.

9. Лекар, специализант по неонатология - 1 бр.

10.Лекар, специализант по педиатрия – 1 бр.

11.Лекар, специализант по урология - 1 бр.

12.Лекар, специализант по хирургия - 1 бр.

13.Лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 бр.

Кандидатите трябва:

Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”

Да са членове на БЛС.

Необходими документи за длъжностите:

-Заявление по образец за участие в конкурса

-СV - европейски формат

-Копие от диплома за завършено висше медицински образование - магистър по медицина

-Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.

Време и място за подаване на документите:

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Силистра“ АД гр.Силистра, ул.”ПетърМутафчиев” № 80, всеки работен ден от 08.00 ч до 16.30 ч.

За  контакти  и  допълнителна  информация-отдел „Човешки ресурси“ тел. 086/818-453.