"МБАЛ-Силистра"АД спечели проект за подобряване на материално-техническата база

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 21 Септември 2023 |

"МБАЛ-Силистра"АД спечели проект за подобряване на материално-техническата база

 През 2021г. във връзка с Ковид пандемията, „МБАЛ-Силистра“ АД подготви и подаде проектно предложение за:

„Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури в държавни лечебни заведения за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност над 360 хил. лева с ДДС.

Проектът бе одобрен и едва сега през месец септември - на 15.09.2023 г. „Министерството на здравеопазването” обяви обществената поръчка за сключване на договори с потенциални изпълнители. Същата е публикувана с уникален номер № 00080-2023-0040 в сайта на Агенция по обществени поръчки.

Чрез тази инициатива освен подобряване на материално –техническа база и условия, създаваме и готовност за реакция при следваща епидемична ситуация.