Обществени услуги

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „МБАЛ СИЛИСТРА” АД -  ГРАД СИЛИСТРА

Код

Вид на обществените услуги

Обществени услуги

Правно основание

Отговорна администрация за първоначално вписване

116

Здравни услуги

Писмено съобщение за раждане

Закон за гражданската регистрация - чл.43

 „МБАЛ-Силистра” АД

117

Здравни услуги

Писмено съобщение за смърт

Закон за гражданската регистрация - чл.55

„МБАЛ-Силистра” АД

118

Здравни услуги

Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

Семеен кодекс - чл.65

 „МБАЛ-Силистра” АД

119

Здравни услуги

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

Наредба за медицинската експертиза - чл. 7

 „МБАЛ-Силистра” АД

122

Здравни услуги

Издаване на дубликат на болничен лист

Наредба за медицинската експертиза - чл. 53

 „МБАЛ-Силистра” АД

123

Здравни услуги

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

Закон за здравето - чл. 27
Национален рамков договор

 „МБАЛ-Силистра” АД

124

Здравни услуги

Изготвяне на етапна епикриза

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 23

 „МБАЛ-Силистра” АД

125

Здравни услуги

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 24

 „МБАЛ-Силистра” АД

126

Здравни услуги

Издаване на разрешение за кремация

Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници - чл.20, ал. 1

 „МБАЛ-Силистра” АД

127

Здравни услуги

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1

 „МБАЛ-Силистра” АД

128

Здравни услуги

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3

 „МБАЛ-Силистра” АД

130

Здравни услуги

Издаване на експертно решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 1

 „МБАЛ-Силистра” АД

131

Здравни услуги

Преосвидетелстване на лица с професионални заболявания от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 4

 „МБАЛ-Силистра” АД

132

Здравни услуги

Издаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза - чл. 61

 „МБАЛ-Силистра” АД

133

Здравни услуги

Преосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза - чл. 69 и чл. 71

 „МБАЛ-Силистра” АД