Отделение по трансфузионна хематология

Отделението по Трансфузионна хематология към „МБАЛ-Силистра” АД е структурно звено на болницата със специфична дейност, свързана с даряването , вземането, диагностика, съхранението и разпределението за употреба на кръв и кръвни съставки , а също имунохематологичното изследване на пациенти и бременни.

В ОТХ има квалифициран персонал за изпълнение на всички дейности – началник отделение- лекар с призната специалност; лекар-ординатор, биолог, мед.фелдшер, трима лаборанти и три медицински сестри.Сградния фонд и помещенията за работа са в съответствие с всички изисквания на Стандарта по Трансфузионна хематология.

В ОТХ е създадена организация за изпълнение минимум на следните функции:

 • планиране на количествата кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения на територията на Силистранска област;
 • подбор на кръводарители, при които няма медицински противопоказания за даряване на кръв;
 • кръвовземане;
 • съхранение и разпределение на кръв и кръвни съставки на нуждаещите се болни;

Имунохематологични изследвания, които включват:

 1. Определяне на кръвна група АВО и Резус фактор:
  • на всички пациенти на болницата, нуждаещи се от преливане на кръв и кръвни съставки, а също и по определени клинични пътеки;
  • на бременни и, родилки и децата им, във връзка с профилактиката на ХБН;
  • на граждани по тяхно желание срещу заплащане;
 2. Изследване за наличие на антиеритроцитни антитела:
  •  на Резус отрицателни жени и родилки, с цел профилактика на ХБН;
  •  на пациенти с многокранти кръвопреливания, а също и с хематологични заболявания;
  •  изследвания за Rh фенотип и Kell антиген, при необходимост;
  •  извършване на разширена проба за съвместимост преди кръвопреливане.

Работното време за кръводаряване е от 8.00 до 13.00 часа в работни дни и при спешни случаи,когато е необходимо.След обяд има дежурни до 18.00 часа, а в дру- гите часове на денонощието и в почивните дни има специалисти на разположение за спешност.

Галерия

Контакти


Началник отделение

Д-р Йорданка Георгиева

086-818-420

Старша мед.сестра

Емра Османова

086-818-421