Информация за пациента

 1. 1. Приемът на спешни пациенти се осъществява чрез:
 • „Мултипрофилно спешно отделение” към „МБАЛ – Силистра”АД;
 •  чрез друго лечебно заведение;
 •  чрез общопрактикуващ лекар или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, който Ви насочва за хоспитализация с направление  –  бланка по образец на МЗ – НЗОК № 7;
 •  чрез екипите на спешна помощ.
 1. 2. Пациенти за планова хоспитализация се включват в „Листата на чакащите” с фиксирана датата на приема (при липса на свободни легла). Необходимо е предварително записване на дата и час за консултация в кабинетите на диагностично-консултативния блок.
 2. 3. Спешни пациенти се приемат 24 часа в денонощието.
 3. 4. За пациентите преминали през спешно отделение на болницата е важно представянето на ЕГН - особено за децата, за да могат същите да бъдат регистрирани в информационната система.
 4. 5. Проверката на здравноосигурителния статус на пациента е задължително, тя се извършва от дежурния медицински специалист в отделението или на регистратурата на лечебното заведение.
 5. 6. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, постъпващи за планово лечение, предоставят оригинал от удостоверение от НАП за възстановени права.
 6. 7. Пациентите с прекъснати здравно осигурителни права, постъпващи по спешност се приемат веднага за лечение, като в срок от 24 часа или до края на лечебния процес, предоставят оригинал на удостоверение от НАП за възстановени здравноосигурителни права. При незаплащането им, заплащат стойността на клиничната пътека, по която се лекува пациента по цени на НЗОК или ценоразписа на болницата.
 7. 8. При пациенти, които не възстановят здравноосигурителните си права до един ден преди изписването или не заплатят в брой проведеното лечение, лечебното заведение завежда съдебен иск за възстановяване на направените разходи по лечението.
 8. 9. Социална анкета (ПМС-17) при здравно неосигурени лица се попълва само и единствено след справка, проучване в Дирекция „Социално подпомагане”, и потвърждение, че неосигуреното лице няма доходи, недвижимо имущество, спестявания и всички други критерии, изискуеми според нормативните документи на „Социално подпомагане” за възстановяване на цената от проведеното лечение в болницата.
 9. 10. Осигурени пациентите, които постъпват за лечение по “Клинична пътека” не заплащат лечението си, а само при необходимост консумативи, материали и други, които РЗОК не заплаща на болницата. В отделенията е изложен списък с услуги и дейности, които не се заплащат от НЗОК.
 10. 11. Всички пациенти лекувани в болницата заплащат потребителска такса - 1% от минималната работна заплата на ден за времето на престоя. Потребителската такса се заплаща на Регистратурата на МБАЛ – Силистра, в деня на изписването, срещу попълнени задължителни документи и издаден касов бон. Пациентите заплащат не по-вече от 10 дни потребителска такса за календарната година, независимо от заболяването и мястото на проведено лечение. Доказването на пролежани дни става с оригинал на надлежно издаден документ – отчетен лист за платена потребителска такса. Пациентите освободени от потребителска такса представят копие от документ удостоверяващ това.
 11. 12. Български граждани, живеещи в чужбина и притежаващи валидна Европейска здравно-осигурителна карта, както и за чужденци, живеещи в страни от Европейския съюз с такава, ползват права, като на български здравно осигурени лица, след подписване на декларация по образец.
 12. 13. Пациентът задължително се запознава и подписва “Декларация за информирано съгласие”, по повод предстоящото му диагностициране и лечение, която се прилага към Историята на заболяване.
 13. 14. По желание на пациента – при предварително волеизявление и надлежно попълнени документи, пациентите могат да ползват и следните платени услуги (по ценоразпис на „МБАЛ – Силистра” АД):
 • самостоятелна стая;
 • избор на лекар или на екип за осъществяване на определена медицинска дейност;
 • самостоятелен сестрински пост;
 • допълнителен помощен персонал.
 1. 15. Всички изследвания по желание на пациента се извършват след предварително заплащане по цени фиксирани в ценоразписа на „МБАЛ – Силистра”АД, срещу издаден финансовоотчетен документ.

         Всички платени услуги се заплащат на регистратурата на болницата.

Пациенти постъпващи за хоспитализация „МБАЛ – Силистра“АД трябва задължително да предоставят:

 • Лична карта
 • Рецептурна книжка
 • Медицинска документация касаеща минали или настоящи заболявания

          При настаняване в съответното отделение на „МБАЛ –Силистра” АД, всеки пациент трябва да информира приемащия го екип за:

 • какви лекарства приема;
 • има ли алергия;
 • има ли контакт с инфекциозно болни;
 • има ли други заболявания, за които приемащият лекар трябва да знае;
 • пациентът задължително посочва имена и телефони на близки за връзка при необходимост.

   Информацията за здравното Ви състояние е строго поверителна. Медицинският персонал няма право да я предава на трети лица, без Ваше съгласие, съобразно разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 от Закон за здравето.