Защита на лични данни

„МБАЛ-Силистра” АД ЕИК: 118501906, с адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ №80 е администратор / обработващ лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 1. Какви лични данни събираме?

„МБАЛ-Силистра” АД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:

– Идентификационни данни физическата идентичност: имена, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение,  здравноосигурителен статус, телефони за връзка и др.

– Личностни характеристики;

– Състав на семейството;

– Образованието и обучение;

– Чувствителни лични данни в това число здравни – физиологична идентичност: кръвна група, кръвна картина, ЕКГ, плазма и други.

– Видеозаписи.

 1. Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

-обслужване на сключените трудови и производните на тях отношения- социални, данъчни и др. уредени с нормативни актове, в т.ч вътрешни нормативни актове на АЛД.

– ЗЗ, НРД, подзаконовите нормативни актове свързани с диагностика и лечение на хоспитализираните пациенти и пациенти посетили  мултипрофилно спешно отделение.

 1. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • субектът на данните е дал съгласие;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на лечебното заведение, тези интереси са свързани с:

 • гарантиране на сигурността на персонала и активите на „МБАЛ-Силистра” АД;
 • спазване на нормативни изисквания, приложими спрямо „МБАЛ-Силистра” АД;
 • необходимост от предоставяне на лични данни на други институции за вътрешни административни цели.
 1. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в „МБАЛ-Силистра” АД, намиращ се в България.

„МБАЛ-Силистра” АД обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

 • Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
 • Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

„МБАЛ-Силистра” АД предоставя Ваши лични данни на държавни институции като:  – публични органи- национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, органи на местното самоуправление и т.н.

 – обработващ лични данни – служба по трудова медицина, IT компания поддържаща информационна система;

– изпълнители по договори –  застрахователни компании , медицински университети, провеждащи следдипломно обучение , и др.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Срокът за съхраняване на информацията е съгласно  Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на архива в „МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра, одобрена от Изпълнителния директор на „МБАЛ-Силистра” АД на 11.07.2014 г. и Ръководител на Държавния архив Силистра , Закона за държавния архив и в папка „Секретар” в компютърната мрежа на АЛД, след това личните Ви данни ще бъдат унищожени.

Ако желаете повече информация относно правилата за запазване на личните данни, моля поискайте достъп до нашата процедура за запазване на данните.

 1. Какви са вашите права?
 • Право на достъп на субекта на данните;
 • Право на коригиране;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение

Можете да попълните съответната  ” Заявка достъп“, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни, които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителят по защита на лични данни на „МБАЛ-Силистра” АД посредством телефон : +35986818447, електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на адрес България, гр. Силистра 7500, ул. „Петър Мутафчиев“ №80.

Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6.

 

         7. Видеонаблюдение се извършва от „МБАЛ – Силистра” АД – администратор на лични данни. Информацията се събира, обработва, съхранява и ползва само за охрана и осигуряване на безопасността на служители и граждани. Предоставя се само и единствено на органите на МВР и Съдебните власти имащи законови права за ползването им.