Клинична лаборатория

Разположение:

Клинична лаборатория към „МБАЛ-Силистра” е самостоятелно отделение и е разположена на I етаж в Хирургичния блок .

Структура и дейност

 • В клинична лаборатория се извършват всички видове биохимични, хематологични, морфологични и хормонални изследвания необходими за диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение.
 • Лабораторията обслужва пациенти стационирани в болничните отделения и извършва изследвания срещу заплащане , назначени от лекар или пожелание на пациента по ценоразпис утвърден от изпълнителния директор на „МБАЛ- Сс”
 • Лабораторията е включена в НСВОК /националната система за външна оценка на качеството/ – притежава сертификат за качество в съответствие с Медицинския стандарт по клинична лаборатория.
 • Персоналът работи по правилата за добра медицинска практика и за поддържане високо качество и надежност на лабораторните резултати.

Aпаратура:

 • Хематологични броячи – за изследване на хематологичните показатели на кръвта / хемоглобин, левкоцити,
  еритроцити, хематокрит, тромбоцити, ДКК/
 • Автоматични биохимични анализатори – за изследване на въглехидрати, липиди, ензими и серумни протеини.
 •  Йонселективен анализатор – за определяне на Калий и Натрий в биологични течности
 •  Коагулометър – за определяне на хемостазата/фибриноген, протромбинов индекс, INR, АРТТ/
 • AVL – Compact – апарат за кръвно- газов анализ на кръвта
 • Cobas – апарат за комплексно определяне на кръвно-газовия анализ на кръвта и електролити /калий и натрий /
 • Имунологичен анализатор – за определяне хормоните на щитовидната жлеза, простатоспецифичен антиген /PSA/, туморни маркери.

Галерия

Контакти


Началник клинична лаборатория

Д-р Едже Басри

Старши лаборант

Андреана Енчева

Телефони за връзка

Кл.лаборатория 086 / 818 – 440
Старши лаборант 086 / 522 – 512