Админстративен блок

 • medical slider 01
 

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД

    „МБАЛ – Силистра“ АД – гр. Силистра е лечебно заведение за болнична помощ. Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението. Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра.

 

 

 

Изпълнителен директор


д-р Васил Славов

    Възпитаник на ЕГ „Пейо Яворов” в родния си град Силистра, където завършва с отличие през 2004 г. През 2011г. се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет – София. Придобива специалност по „Кардиология” пред изпитна комисия с председател Проф. Иво Петров –гр. София декември 2017г. след успешно завършена четири годишна специализация към Медицински университет - гр.Варна, където впоследствие придобива и квалификация по „Здравен мениджмънт”. Придобива следдипломна квалификация за високоспециализирана дейност „Ехокардиография” и „Доплер-дуплекс (ултразвукова) диагностика на екстракраниални и периферни съдове. През февруари 2019г. започва и втора специализация по „Ендокринология и болести на обмяната“- УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна.

    От 2012г . е делегат към БЛС за област Силистра, а от 2015г. е втори мандат председател на Районната колегия към БЛС за област Силистра.

    Д-р Васил Славов е участвал в множество научни конференции и семинари. 2017г. е провел и специализиран курс за обучение по Инвазивна кардиология в „Сити Клиник Сърдечно-съдов център - София“ под непосредственото ръководство на Проф. Иво Петров. По време на работата си като лекар в „МБАЛ-Силистра” АД е работил в повечето отделения на болницата – лекар-ординатор в отделение Неврология, лекар-ординатор в отделение по Вътрешни болести, лекар-ординатор в Спешно приемно отделение, лекар-ординатор в Кардиология, специалист кардиолог в отделение по Кардиология, специалист кардиолог консултант към отделение по Хирургия, Ортопедия и Урология.

Професионален опит:
• 08.03.2012г. - 31.07.2012г. - лекар –реаниматор в интензивен сектор към Клиника по неврология в Национална кардиологична болница - София;
• 21.08.2012г. - 01.07.2013г.- лекар в отделение по Нервни болести към „МБАЛ-Силистра“ АД;
• 01.07.2013г. - 01.07.2017г.- лекар-специализант по „Кардиология“ в отделение по Кардиология към „МБАЛ-Силистра“ АД;
• от февруари 2018г. - специалист кардиолог в „АСИМП – д-р Васил Славов“ ЕООД;
• от февруари 2019г. – лекар специализант по „Ендокринология и болести на обмяната“- УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна;
• 01.01.2018г. - 27.01.2020г.- специалист-кардиолог в Кардиологично отделение към „МБАЛ-Силистра“ АД;
• от 01.12.2020г. - изпълнителен директор „МБАЛ-Силистра“ АД.

Предмет на дейност


Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра чрез:
 • Диагностика и лечение на заболявания ,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • Родилна помощ;
 • Рехабилитация;
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения ;
 • Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставяне им за трансплантация;
 • Вземане, съхранявана, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
 • Диспансеризация;
 • Клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 • Учебна и научна дейнос;

Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва 7 общини: Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан. Населението на региона се насочва към “МБАЛ – Силистра” за консултативна и стационарна помощ /поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници/.

Органи на управление


 Дружеството е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон. Органи на управление на болницата са:

 1. Общото събрание на акционерното дружество.
 2. Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

Председател: Георги Димитров Георгиев
Заместник-председател: д-р Десислава Светлозарова Велковска-Панкова
Членове: д-р Васил Георгиев Славов, и се представлява от д-р Васил Георгиев Славов – изпълнителен директор.

Структура


Структурата на БОЛНИЦАТА е изградена в съответствие с Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.
Административен сектор
 • Ръководство
 • Финансово-счетоводен отдел и каса
 • ТРЗ, Човешки ресурси и деловодство
 • Юрисконсулт и Икономист – обществени поръчки
 • Информационно-статистическо и неотложно звено
Стопански сектор
 • Техническа служба
 • Пароцентрала
 • Автоклавна инсталация за опасни отпадъци
 • Вещеви склад
 • Болнична пералня
 • Звено за централно снабдяване със стерилни материали (ЦССМ)
 • Регистратура;
 • Приемно – консултативни кабинети съобразно профилите на стационарните отделения.

Медико – диагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;

Отделения без легла:

 • Отделение по Хемодиализа;
 • Отделения по Клинична патология и по съдебна медицина;
 • Лаборатория по хистология и цитология;
 • ТЕЛК;
 • Отделение по трансфузионна хематология;
 • Отделение за образна диагностика;
 • Рентгенография;
 • Рентгеноскопия;
 • Мамография;
 • Компютърна диагностика;
 • Мултипрофилно спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа;
 • Отделение по Кардиология с 27 легла в т.ч.

–    легла за активно лечение – 25, в т.ч.

 • за интензивно лечение – 6;
 • легла за продължително лечение – 2;
 • кабинети за неинвазивна функционална диагностика на ССС – 2;
 • Отделение по вътрешни болести с 25 легла за активно лечение в т. ч.;
  • легла за интензивно лечение по Вътрешни болести – 6
  • легла за медицински дейности по Гастроентерология – 9;
  • легла за медицински дейности по Ендокринология и болести на обмяната – 6;
  • легла за медицински дейности по Нефрология – 4;
 • места за краткотраен престой – 2 за дейности по Гастроентерология и Нефрология;
 • кабинети за функционална диагностика – 3 /УЗД; горна ендоскопия; долна ендоскопия /;
 • кабинет за обучение на пациенти със захарен диабет;
 • Отделение по Нервни болести с 31 легла в т. ч.:

–    легла за активно лечение – 28, в т.ч.

 • за интензивно лечение – 4;
 • легла за продължително лечение – 3;
 • кабинети – 3 /ЕМГ, ЕЕГ, Доплерова сонография/;
 • Хирургично отделение с 3 /три/ операционни зали и с 37 легла в т. ч.:

–    легла за активно лечение – 35, в т.ч.

 • за интензивно лечение – 6;
 • легла за продължително лечение – 2;
 • места за краткотраен престой – 2 за дейности по Хирургия;
 • кабинет за функционална диагностика;
 • ОАИЛ с:
 • интензивни легла – 8;
 • място за краткотраен престой – 1 за дейности по Анестезиология;
 • Отделение по Ортопедия и травматология с 2 /две/ операционни зали, със 17 легла в т. ч.:
 • легла за активно лечение 14;
 • легла за продължително лечение – 3;
 • места за краткотраен престой – 3 за дейности по Ортопедия и травматология;
 • Отделение по Ушно-носно-гърлени болести с:
 • легла за активно лечение – 5;
 • места за краткотраен престой – 2 за дейности по Ушно-носно-гърлени болести;
 • аудиологичен кабинет;
 • Отделение по Очни болести с 1 /една/ операционна зала, с:
 • легла за активно лечение – 5;
 • места за краткотраен престой – 5 за дейности по Очни болести;
 • Отделение по Урология с 2 /две/ операционни зали, с:
 • легла за активно лечение – 12;
 • места за краткотраен престой – 2 за дейности по Урология;
 • Акушеро – гинекологично отделение с 2 /две/ операционни зали и общо с 25 легла за активно лечение в т.ч.
  • легла за родилна помощ;
  • гинекологични легла;
  • легла за наблюдение на патологична бременност;
 • кабинет за УЗД;
 • кабинет за колпоскопии;
 • Неонатологично отделение с 10 легла за активно лечение в т. ч.
  • за интензивно лечение на новородени деца – 4;
 • Педиатрично отделение с 25 легла за активно лечение в т. ч.
  • за интензивно лечение – 4;
 • кабинет за УЗД;
 • Психиатрично отделение с 15 психиатрични болнични легла в т.ч.

–  дневен стационар

 • Отделение по Инфекциозни болести с 15 легла за активно лечение;
 • Пневмофтизиатично отделение с 30 легла за активно лечение;

–    в т.ч. фтизиатрични легла – 3;

 • кабинети – 2 /бронхоскопия и ФИД/;
 • рентгенография;
 • Кожно – венерическо отделение с:
 • легла за активно лечение – 7;
 • места за краткотраен престой – 2 за дейности по Кожни и венерически болести;
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с:
 • болнични легла за рехабилитация – 10;
 • място за краткотраен престой – 1 за дейности по Физикална и рехабилитационна медицина.

Стационарните отделения разполагат  общо с  304 легла и 20 места за краткотраен престой.

Дарителска сметка


IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ