• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение е разположено в хирургичния блок. Реновирано е през 2009 г. Разполага с 8 четирисекционни реанимационни легла, оборудвано е със съвременна апаратура – 4 апарата за изкуствена белодробна вентилация, пациентна мониторна система с 8 пациентни монитора и централен монитор, централна система за подаване на газове и вакуум чрез модерни колони и панели, необходими за възстановяване и поддържане на основните жизнени функции. Отговаря на всички стандарти за профилактика на вътреболнични инфекции, със специална антибактериална настилка и централна вентилация и климатизация. Има постоянна денонощна готовност за прием на пациенти в коматозно състояние, с дихателна, сърдечна и полиорганна недостатъчност, пациенти с тежки алергични реакции, остри отравяния, съчетана травма, шок и пациенти след тежки операции.

Анестезиологичната дейност се извършва в осем операционни. Основната задача на анестезиологичния сектор е да осъществи комплекс от мероприятия за подготовка и извършване на обезболяване при операции, раждане, специални диагностични и лечебни процедури и болкови синдром. С цел обезболяване се прилагат различни методи и способи. Използвани са техники за обща инхалационна анестезия чрез ендотрахеална интубация и ларингеална маска, венозна анестезия чрез съвременни и модерни анестетици и локо-регионални техники (спинална, епидурална аналгезия, блокади на периферни нерви). Всички операционни зали са оборудвани със съвременна анестезиологична апаратура и пациентни монитори.

В ОАИЛ работят 10 анестезиолози-интензивни терапевти, 7 от които с призната специалност, 2 специализанти, и 18 медицински сестри, обучени за осъществяване на интензивно лечение, общи и специални грижи за болните и анестезиологична дейност.

Галерия