Отделение по ортопедия и травматология

Ортопедо-травматологично отделение е разкрито през 1970г.

Разполага с четиринадесет легла, обособен операционен блок и гипсовъчно- превързочна зала.

В отделението работят 3 лекари, 10 мед.сестри от които 2 операционни,9 санитари от които 2 операционни.

Всички лекари са с призната специалност.

Основно място в дейността на отделението заема травматологичната хирургия- кръвни репозиции, остеосинтези с винтове, плаки, пирони и външни фиксатори.

Мекотъканните операции включват – лезии на сухожилия,нерви,мекотъканни увреди,свободна и несвободна кожна пластика.

Ортопедичната хирургия включва: корекции, операции на придобити и вродени деформации на крайниците.

В диагностично лечебен план отделението представлява краен етап за специализирана помощ за областта и звено за връзка със специализираните клиники по Ортопедия и травматология в страната.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Мирослав Кардашев

086 / 818 478

Старши лекар

Д-р П.Дончев

086 / 818 477

Старша мед.сестра

Д. Вълева

086 / 818 480