„МБАЛ-Силистра“АД обявява свободни места за специализанти по специалността „Урология“

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 19 Април 2021 |

„МБАЛ-Силистра“АД обявява свободни места за специализанти по специалността „Урология“

Ръководството на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра “ АД, на основание чл. 17, ал.3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и чл.17, ал.2 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността:

СПЕЦИАЛИЗАНТ по специалност „Урология” – 1 бр.

Кандидатите трябва да бъдат лекари.

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2. Събеседване на тема: Основна характеристика медицинска специалност - „Урология”, съгласно Медицински стандарт по „Урология”.

Кандидатите да представят следните документи:

  • • Заявление за участие в конкурс;
  • • Автобиография;
  • • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • • Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв ;
  • • Свидетелство за съдимост;

С класираните на І-во място да се сключи срочен трудов договор на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването , а именно по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

Документите ще се приемат в отдел „Човешки ресурси“ в срок от 30 дни след датата на публикуване на обявата.