„МБАЛ-Силистра“ АД предлага места за специализанти, финансирани от държавата

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Петък, 11 Август 2023 |

„МБАЛ-Силистра“ АД предлага места за специализанти, финансирани от държавата

Съгласно Заповед № 03-262-6/10.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Силистра“ АД гр. Силистра предлага места за специализанти по клинични специалности за длъжности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата и които държавата ще финансира таксата за обучението, считано от 11.08.2023 г. за:

Лекари, специализанти по:

 1. Лекар, специализант по акушерство и гинекология - 1 бр.
 2. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 1 бр.
 3. Лекар, специализант по гастроентерология - 1 бр.
 4. Лекар, специализант по вътрешни болести - 1 бр.
 5. Лекар, специализант по трансфузионна хематология - 1 бр.
 6. Лекар, специализант по психиатрия - 1 бр.
 7. Лекар, специализант по нефрология - 1 бр.
 8. Лекар, специализант по инфекциозни болести - 1 бр.
 9. Лекар, специализант по неонатология - 1 бр.
 10. Лекар, специализант по педиатрия – 1 бр.
 11. Лекар, специализант по урология - 1 бр.
 12. Лекар, специализант по хирургия - 1 бр.
 13. Лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 бр.

Изисквания за заемане на длъжността лекар, специализант:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”
 2. Да са членове на БЛС.

Необходими документи за длъжностите:

 1. Заявление по образец за участие в конкурса
 2. СV - европейски формат
 3. Копие от диплома за завършено висше медицински образование - магистър по медицина
 4. Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.

Време и място за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 11.08.2023 г до 10.09.2023 г.вкл. в отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Силистра“ АД гр.Силистра, ул.”ПетърМутафчиев” № 80, всеки работен ден от 08.00 ч до 16.30 ч.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар специализант се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и Наредба № 1/22.01.2015 г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Трудовото възнаграждение за съответната длъжност е 2,5 минимални работни заплати, съгл. Наредба № 1/22.01.2015 г.на МЗ, като взависимост от участието в работния процес специализантът получава допълнително финансово възнаграждение. „МБАЛ-Силистра“ АД предлага и възможност за допълнително обучение и добри условия за работа.

За контакти и допълнителна информация - отдел „Човешки ресурси”, тел.086/818-453.