Обява за провеждане на конкурс за лекари-специализанти по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 2023г.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 20 Ноември 2023 |

Обява за провеждане на конкурс за лекари-специализанти по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА“АД – ГР. СИЛИСТРА

Днес, 17.11.2023 г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра обявява конкурс за 2 (две) свободни длъжности за лекари-специализанти по клинични специалности: „Анестезиология и интензивно лечение“ в Отделение по АИЛ на „МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра, със зачисляване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване. При провеждане на конкурса по ал.3 от чл.17 на Наредба №1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се вземат предвид:

 1. Средният успех от следването и държавните изпити.
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи  или най-близки до специалността, за която се кандидатства.
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства
 4. Други умения и компетенции  необходими за заемане на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./

   Необходими документи за кандидатстване за длъжностите:

 1. Заявление по образец.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за висше медицинско образование.
 4. Свидетелство за съдимост.
 5. Удостоверение за членство в БЛС.
 6. Препис - извлечение от трудовата книжка.

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 1. Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата на ул. „Петър Мутафчиев“ № 80, всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
 2. Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.
 2. Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността, за която кандидатстват от определена за целта комисия.
 3. Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Обявата е публикувана във вестник "Силистренски бряг", бр.134/ 17.11.2023г.

За  контакти  и  допълнителна  информация-отдел „Човешки ресурси“ тел. 086/818-453 – Михаела Димитрова.