Обява за конкурс за лекари-специализанти по специалност „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ 2024 г.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 31 Януари 2024 |

Обява за конкурс за лекари-специализанти по специалност „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ 2024 г.

 

                                 О Б Я В Л Е Н И Е

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА“АД – ГР. СИЛИСТРА

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11, ал.1 и чл. 17, ал.3 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра обявява конкурс за длъжността лекар-специализант по клинична специалност: „Трансфузионна хематология“ в Отделение по Трансфузионна хематология, място финансирано от държавата в „МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД - гр. Силистра, със зачисляване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване. При провеждане на конкурса по ал. 3 от чл.17 на Наредба №1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се вземат предвид:

 1.  Средният успех от следването и държавните изпити.
 2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи  или най-близки до специалността, за която се кандидатства.
 3.  Резултатът от проверка на теоретичните познания на кандидата по специалността, за която кандидатства.

   Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

 1. Заявление по образец.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за висше медицинско образование.
 4. Свидетелство за съдимост.
 5. Удостоверение за членство в БЛС.
 6. Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв.

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 1. Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата на ул. „Петър Мутафчиев“ № 80, всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
 2. Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.
 2. Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността, за която кандидатстват от определена за целта комисия.

       Комисията извършва подбор между допуснатите кандидати по следните критерии, съгласно чл.17, ал.4 и ал. 5 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

 

1.Среден успех от следването и държавни изпити.

Скала за оценяване:

- При успех от 3,00 до 4,00 – 1 точка

- При успех от 4,01 до 4,50 – 2 точки

- При успех от 4,51 до 5,00 – 3 точки

- При успех от 5,01 до 5,50 – 4 точки

- При успех от 5,51 до 6,00 – 5 точки

 1. Оценка от дипломата по учебна/и дисциплина/и съответстващи, включващи  или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

       Скала за оценяване:

- При успех от 3,00 до 4.00– 1 точка

- При успех от 4,01 до 4.50 – 2 точки

- При успех от 4.51 до 5.00 – 3 точки

- При успех от 5,01 – до 5.50 - 4 точки

- При успех от 5.51 до 6,00 – 5 точки

 1. Събеседване

     Скала за оценяване:

- При успех от 3,00 до 4,00 – 1 точка

- При успех от 4,01 до 4,50 – 2 точки

- При успех от 4,51 до 5,00 – 3 точки

- При успех от 5,01 до 5,50 – 4 точки

 - При успех от 5,51 до 6,00 – 5 точки

         Общата оценка ще се извърши като средно аритметично от трите критерия.

 

 1. При равен резултат предимство ще има кандидатът с трудов стаж по специалността, за която кандидатства /ако има такъв/.
 1. За специалност се зачисляват кандидатите, получили оценка не по-ниска от 3 точки.
 2. Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

       На основание чл.17, ал.6 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, протоколът с окончателното класиране на кандидататите се публикува на интернет страницата на „МБАЛ – Силистра” АД.

   Допуснатите след първи етап кандидати ще бъдат уведомени за мястото, деня и часа на провеждане на втория етап на конкурса.

За  контакти  и  допълнителна  информация-отдел „Човешки ресурси“ тел. 086/818-453 – Михаела Димитрова.

Обявата е публикувана и във вестник „Силистренски бряг“, бр. 13 от 31.01.2024 г.